ĐỀ TÀI KHOA HỌC


Phan Hửu Hiệp (1), Nguyễn Hữu Tân (2), "Xác định loại thức ăn phù hợp trong nuôi ốc bươu đen thương phẩm (Pila polita, Deshayes, 1830)", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Vũ Phương (1), Nguyễn Thị Hồng Nho (2), "Xác định mật độ nuôi cá trê vàng (Clarias macrocephalus) trong hệ thống tuần hoàn", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Dương Thoại (1), Nguyễn Thị Hồng Nho (2), "Quản lý chất lượng nước nuôi cá trê vàng (Clarias macrocephalus) trong hệ thống tuần hoàn", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Huỳnh Như (1), Nguyễn Thị Hồng Mai (2), Nguyễn Hà Đức (3), Nguyễn Hữu Mạnh (4), Nguyễn Gia Hiển (5), "Thử nghiệm nuôi cá thát lát còm (Chitala chitala) trong giai với các mật độ khác nhau", 2016-2017 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Huỳnh Lạc Em (1), Nguyễn Văn Thiện (2), Nguyễn Thị Ngọc Nữ (3), Trần Thị Cẩm Hồng (4), Nguyễn Hữu Tân (5), "Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn lên tỷ lệ sống và tăng trưởng của cá chạch bùn đến 15 ngày tuổi (Misgurnus anguillicaudatus Cantor, 1842)", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Phạm Thị Kiều Yến (1), Nguyễn Thành Lắm (2), Nguyễn Hữu Tân (3), "Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ lên tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của cá chạch bùn (Misgurnus anguillicaudatus Cantor) đến 15 ngày tuổi", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Hồ Huỳnh Hoa (1), Nguyễn Thị Cẩm Tú (2), Nguyễn Thị Thủy (3), "Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ lên tỷ lệ sống và tăng trưởng của cá chạch bùn (Misgurnus anguillicaudatus Cantor, 1842) từ 15 đến 30 ngày tuổi", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Đa Chỉ (1), Bùi Thị Mỹ Hạnh (2), Phạm Minh Sơn (3), Trần Thị Cẩm Hồng (4), Nguyễn Hữu Tân (5), "Nghiên cứu ảnh hưởng của khử dính và không khử dính lên tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở (Misgurnus anguillicaudatus Cantor)", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Thị Hồng Nho (1), "Biến động chất lượng nước trong hệ thống tuần hoàn ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) thâm canh ", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Hữu Tân (1), "Nghiên cứu sản xuất giống cua đồng Somanniathelphusa sinensis, Bott, 1970", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Thị Thủy (1), "Đánh giá ảnh hưởng của chế độ ăn bổ sung nấm men (Kluyveromyces maxrianus) đến tăng trưởng, đáp ứng miễn dịch tự nhiên và sức đề kháng với vi khuẩn Aeromonas hydrophila của cá rô phi (Oreochromis niloticus)", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Thị Thành (1), "So sánh ảnh hưởng của enzyme phytase và dicalci - phosphate lên hiệu quả sử dụng thức ăn và phospho của cá tra giống (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878)", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

QUAN TÂM NHIỀU