ĐỀ TÀI KHOA HỌC


Hà Huỳnh Hồng Vũ (1), "Biện pháp phòng ngừa bệnh sán lá gan trên bò tại tỉnh đồng Tháp", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Hà Huỳnh Hồng Vũ (1), "So sánh hiệu quả các quy trình tiêm phòng cúm H5N1 trên vịt chạy đồng tại tỉnh Đồng Tháp", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

QUAN TÂM NHIỀU