ĐỀ TÀI KHOA HỌC


Quách Khả Quang (1), "Sử dụng phương pháp Fractal Dimension (FD) và Permutation Entropy (PE) để phân tích hành vi phản ứng của Zebrafish dưới tác dụng của Diazinon nồng độ thấp ", 2018-2019 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Đang thực hiện)
Huỳnh Vĩnh Phúc (1), "Hấp thụ phi tuyến hai photon trong các hệ hai chiều: Hố lượng tử, graphene nanoribbons và cấu trúc tựa graphene (MoS2, phosphorene)", 2016-2018 , cấp quản lí: Cấp Nhà nước. (Đang thực hiện)
Lương Văn Tùng (1), "Tính toán hiệu ứng hấp thụ quang do quá trình hấp thụ hai photon trong hố lượng tử bán parabol bất đối xứng", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Thị Song Thương (1), "Giữ gìn và phát huy yếu tố truyền thống của lễ hội dân gian ở tỉnh Đồng Tháp", 2010-2018 , cấp quản lí: Cấp Nhà nước. (Hoàn thành)
Quách Khả Quang (1), "Nghiên cứu chế tạo và sử dụng thí nghiệm vật lý đơn giản trong chương trình phổ thông", 2008-2009 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lương Văn Tùng (1), "Phản ứng phi tuyến của hệ electron trong siêu mạng bán dẫn đối với trường điện cao tần ", 2006-2007 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Lương Văn Tùng (1), "Nghiên cứu, thiết kế các bài giảng Vật lý lớp 6 Trung học cơ sở - VL 17/04", 2004-2005 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

QUAN TÂM NHIỀU