ĐỀ TÀI KHOA HỌC


Châu Hoàng Trọng (1), "Cảnh sắc và con người Đồng Tháp Mười trong tác phẩm nghệ thuật tạo hình Việt Nam hiện đại", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Hồ Hải Thanh (1), "Vai trò của chất liệu bột màu trong học tập mỹ thuật của sinh viên hệ CĐSP", 2004-2005 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

QUAN TÂM NHIỀU