ĐỀ TÀI KHOA HỌC


Phan Trọng Nam (1), Danh Trung (2), "Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh người Khmer trong các trường phổ thông dân tộc nội trú ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Nguyễn Văn Đệ (1), Phan Trọng Nam (2), "Khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên giai đoạn 2005 - 2015 và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tỉnh Kiên Giang", 2016-2017 , cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Đang thực hiện)
Đỗ Văn Hùng (1), "Phát triển năng lực đánh giá học sinh của giáo viên tiểu học vùng đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay", 2016-2017 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Phạm Minh Giản (1), Phan Trọng Nam (2), Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (3), Phạm Hữu Ngãi (4), Huỳnh Thanh Hùng (5), Đặng Thị Thu Liễu (6), "Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường THPT vùng đồng bằng sông Cửu Long theo chuẩn hiệu trưởng", 2016-2017 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Nguyễn Văn Đệ (1), Phan Trọng Nam (2), Lê Kim Oanh (3), Nguyễn Văn Dũng (4), "Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên vùng đồng bằng sông Cửu Long", 2015-2016 , cấp quản lí: Nafosted. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Đệ (1), Phạm Minh Giản (2), "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông tại tỉnh Đồng Tháp", 2012-2014 , cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Hoàn thành)
Phạm Minh Giản (1), "Khảo sát thực trạng quản lý bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp", 2011-2011 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Phạm Minh Giản (1), "Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay", 2011-2011 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Cao Dao Thép (1), "Mô hình quản lí sinh viên ngoại trú trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Đồng Tháp", 2011-2011 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Trương Tấn Đạt (1), "Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên sư phạm Trường Đại học Đồng Tháp", 2011-2011 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Đệ (1), "Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng giảng viên trẻ của các trường ĐH ở vùng ĐBSCL", 2010-2011 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Trần Văn Thọ (1), "Quy trình tổ chức xêmina trong dạy học bộ môn giáo dục học cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp", 2008-2008 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Đệ (1), Võ Thanh Tùng (2), "Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2007-2015", 2007-2008 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Phạm Minh Giản (1), "Thực trạng và giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Trung học Phổ thông tỉnh Đồng Tháp", 2004-2004 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Phạm Minh Diệu (1), Trần Quang Thái (2), "Điều tra năng lực cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Đồng Tháp để có kế hoạch bồi dưỡng đào tạo trong giai đoạn mới", 2003-2006 , cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Hoàn thành)
Phạm Minh Giản (1), "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường Tiểu học và Trung học cơ sở tỉnh Đồng Tháp", 2003-2003 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

QUAN TÂM NHIỀU