Báo cáo kết quả tiếp nhận hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019