Công văn mời tham gia cộng tác tin, bài về khoa học công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh