Thông báo mời viết bài hội thảo khoa học quốc tế "Công tác xã hội Việt Nam: Thực tiễn - Hội nhập - Phát triển" của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Nguồn tin: Phòng Khoa học và Công nghệ