Thông báo số 1 hội nghị quốc tế về Kỹ thuật và Khoa học hệ thống do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Quảng Bình phối hợp tổ chức

Nguồn tin: Phòng Khoa học và Công nghệ