Thông báo số 1 về việc tổ chức hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 4 Nghiên cứu về tính toán thông minh trong kỹ thuật (The Fourth International Conference on Reseach in Intelligent and Computing in Engineering) của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội