Thông báo số 1 về việc viết bài tham gia hội thảo khoa học "Mô hình phát triển đội ngũ cố vấn học tập trong giai đoạn hiện nay" của Trường Đại học Đồng Tháp