Thông báo số 1 về việc viết bài tham gia hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục" của Trường Đại học Đồng Tháp