Thông báo số 1 về việc viết bài tham gia hội thảo khoa học "Nâng cao năng lực tổ chức bồi dưỡng trực tuyến cho đội ngũ giảng viên" của Trường Đại học Đồng Tháp