Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia xét Giải thưởng khoa học và công nghệ các cấp năm học 2020 - 2021 dành cho sinh viên