Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ do ThS. Võ Minh Tâm làm chủ nhiệm đề tài