Thư mời viết bài tham gia hội thảo khoa học Quốc gia "Đào tạo nguồn nhân lực Du lịch trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0" của Trường Đại học Khánh Hòa