Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp Bộ do PGS, TS Nguyễn Văn Đệ làm chủ nhiệm đề tài