Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ do ThS. Lê Thị Thanh Xuân làm chủ nhiệm đề tài