Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ do PGS,TS Nguyễn Văn Đệ làm chủ nhiệm