Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ do TS. Lê Trung Hiếu làm chủ nhiệm