Thông báo về việc tổ chức họp trực tuyến Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ do ThS. Ngô Tấn Phúc làm chủ nhiệm