Thông báo số 1 về việc viết bài tham gia hội thảo khoa học "Phát triển nhóm nghiên cứu đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học"