Trường Đại học Đồng Tháp đề xuất thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở từ năm học 2023 – 2024