Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức họp hội đồng xét Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ năm 2021