Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Khảo sát tính chất cơ sở bất biến của đại số đường Leavitt”