Trường Đại học Đồng Tháp xếp hạng thứ 12 trong các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng Nature index năm 2021