Quyết định về việc phê duyệt Danh mục đề tài NCKH của sinh viên thực hiện từ năm học 2019 - 2020 (Đợt 2)